Happy Day 13-12-19 ช่วงพระคำเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซู
date: 13 ธันวาคม 2019  |  view: 76  

Happy Day 13-12-19 ช่วงพระคำเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซู # ยอห์น 3:16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์
 

Back to Top